fbpx

Artikel 1 - Definities

Accomodatie

Een verblijf op of in de nabijheid van de locatie, waarvan de bezoeker gedurende het evenement gebruik van kan maken en welke via de website van Healing Garden gereserveerd kan worden voor verhuur tijdens de duur van het festival of een deel ervan. Hierop zijn de algemene voorwaarden van de locatie eigenaar of verhuurder van toepassing of kunnen dit zijn.

Algemene voorwaarden

De bepalingen onder de titel Algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op de Healing Garden die op elke rechtsverhouding tussen een bezoeker en Healing Garden van toepassing kan zijn.

Bezoeker

Iedere natuurlijke persoon, welke niet handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf, instelling of organisatie en die het evenement bijwoont zich/haar en/of op of rondom de locatie van het evenement begeeft, en die al dan niet direct of indirect met Healing Garden een (digitale) overeenkomst gesloten heeft.

Evenement

Het door Healing Garden georganiseerde één- of meerdaagse evenement ten behoeve van bezoekers en de eventueel daarbij horende accommodatie.

Healing Garden

Officieel of voluit, Stichting Healing Garden. Statutair gevestigd aan de Rijnsburgerweg 102 (2333AE) te Leiden (Zuid-Holland, Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67008178. Met als BTW nummer NL856791660B01. Opererend onder de namen Healing Garden, Healing Garden Festival, Healing Garden YogaFest, Healing Garden op Locatie, Healing Garden Droomzomer, Healing Garden Mysteryland en Healing Garden USA, Into Adulthood, Dance Camp en Dance Camp Fest.

Locatie

Het terrein waarop het evenement georganiseerd wordt en/of waardoor of vanwege de locatie-eigenaar accommodatie voor bezoekers wordt gefaciliteerd.

Locatie-eigenaar

De eigenaar van de locatie waar het evenement gehouden wordt.

Overeenkomst / digitale overeenkomst

Een tussen Healing Garden en de bezoeker tot stand gekomen (rechts)verhouding in verband met het evenement, welke uitdrukkelijk niet ziet op de huur van en/of het verblijf in de accommodatie en/of verblijf op locatie. De laatstgenoemde rechtsverhouding(en) betreffen een overeenkomst uitsluitend tussen de bezoeker en locatie-eigenaar.

Organisator

De initiator van een festival of evenement. In dit geval: Stichting Healing Garden. Zie voor meer informatie de vermelding Healing Garden.

Spelregels

De spelregels van Healing Garden, waar de bezoekers zich te allen tijde aan dienen te houden bij het bezoek aan een evenement.

Toegangsbewijs

Een rechtsgeldig verkregen bewijs voor toegang tot een evenement of een deel ervan, door of vanwege de organisator. Hieruit blijkt de bevoegdheid van de bezoeker om op de locatie aanwezig te zijn en waar mogelijk deel te nemen aan activiteiten, al dan niet tegen (extra) betaling.

Website

De website van Healing Garden en diens activiteiten/ festivals of thema’s. Via deze website is het mogelijk informatie te bekijken of op te vragen en toegangsbewijzen. Inclusief de eventuele speciale of vanwege Healing Garden ontwikkelde en geëxploiteerde apps gekoppeld aan de website(s) en social media-accounts, die op naam of ten behoeve van Healing Garden geregistreerd zijn.

Artikel 2 - Toepasbaarheid

2.1 - Toepasbaarheid verduidelijkt

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Stichting Healing Garden (hierna: Healing Garden) en de bezoeker met betrekking tot het bezoek aan het evenement. Door verkrijging en/of gebruik van een toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het evenement en/of aanvaarden van deze algemene voorwaarden via de website, aanvaardt de bezoeker de inhoud ervan.

Voor de aanschaf van een toegangsbewijs en eventuele bijkomende kosten voor reservering, huur van een accommodatie en andere kosten, komt een overeenkomst tot stand tussen bezoeker en organisator. Namens de locatie eigenaar ziet de organisator toe op het ordelijk verloop van een eventuele verhuur van een accommodatie op of bij de evenementen locatie. De algemene voorwaarden van de locatie eigenaar zijn van toepassing op de locatie.

2.2 - Wijziging algemene voorwaarden

Healing Garden heeft het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Deze wijziging wordt gecommuniceerd via de website en andere communicatiemiddelen die Healing Garden gebruikt (social media, nieuwsbrieven etc.). Hierin wordt duidelijk aangegeven wanneer de wijzigingen van kracht zijn. Mocht blijken dat er algemene voorwaarden van kracht zijn nadat er sprake is van een (koop)overeenkomst, dan gelden de oude voorwaarden zolang de (koop)overeenkomst van kracht is, in het voordeel van de bezoeker.

2.3 - Toepasbaarheid of toepasselijkheid

De toepasbaarheid of toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van een bezoeker wijst Healing Garden uitdrukkelijk van de hand.

2.4 - Nietigheid bepalingen

De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

2.5 - Spelregels en communicatie via de website

De bezoeker is zich ervan bewust dat naast deze algemene voorwaarden ook spelregels van toepassing zijn voor de door Healing Garden georganiseerde evenementen en locatie eigenaar bepaalde voorwaarden of spelregels op kan leggen. Deze zijn te vinden op de website en/of op de locatie.

Artikel 3 - Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 - Informatieverstrekking

De informatie met betrekking tot het evenement en/of (de verkoop van) toegangsbewijzen wordt zo nauwkeurig mogelijk door Healing Garden en/of derden verstrekt. Healing Garden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Healing Garden en/of derden, waaronder de locatie eigenaar, gedane mededelingen.

3.2 - Ingang overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bezoeker een toegangsbewijs heeft gekocht via het ticketsysteem op de website. Dit ticketsysteem wordt aangeboden via Ik ben aanwezig – ticketsysteem voor offline en online evenementen (www.ikbenaanwezig.nl).

3.3 - Partijen voor aangaan overeenkomst

Door het aanschaffen van een toegangsbewijs komt een overeenkomst tot stand tussen de bezoeker en Healing Garden. Is er sprake van een verblijf op de locatie, dan is er een overeenkomst van toepassing tussen bezoeker en locatie eigenaar. Healing Garden treedt in dit geval op namens de locatie eigenaar en houdt zich aan de gelende regels en bepalingen.

Artikel 4 - Toegang en toegangsbewijs

4.1 - Verstrekking toegangsbewijs

Een toegangsbewijs voor een evenement georganiseerd door Healing Garden wordt eenmalig verstrekt en geeft de bezoeker het recht om toegang te krijgen tot het evenement. Het is verboden om extra of meer gasten mee te nemen dan vermeld staat op het toegangsbewijs, tenzij anders is aangegeven.

4.2 - Combinatie evenement en verblijf op locatie

Een toegangsbewijs kan in combinatie gekocht worden met een verblijf op de locatie, indien van toepassing. De prijzen en mogelijkheden worden aangeboden via de website.

4.3 - Annuleren aangeschafte toegangsbewijzen

Eenmaal aangeschafte toegangsbewijzen kunnen niet geannuleerd worden. Indien van toepassing (wanneer er nog niet is betaald), blijft de bezoeker de volledige kosten verschuldigd.

4.4 - Herroepingstermijn

Een beroep doen op de wettelijke gestelde herroepingstermijn van veertien dagen voor de online aankoop van diensten en producten is niet van toepassing op het aanbod van Healing Garden. Er kan dus geen beroep gedaan worden op de herroepingstermijn. Meer informatie hierover is te vinden via de website van Autoriteit Consument & Markt (ACM).

4.5 - Annulering bij overmacht

Mocht een evenement georganiseerd door Healing Garden geannuleerd worden als gevolg van overmacht, dan is de bezoeker gerechtigd het toegangsbewijs te retourneren. Er vindt dan een vergoeding plaats welke gelijk staat aan de waarde van het toegangsbewijs. Eventuele transactiekosten alsmede administratieve toeslagen worden niet gerestitueerd. Een nadere uitwerking hiervan is te lezen in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden.

4.5.1 - Voorzetten na annuleren onder dezelfde / gelijkwaardige condities

Mocht blijken dat onder dezelfde of gelijkwaardige condities een voortzetting van het evenement of een deel ervan zal kunnen plaatsvinden op een nader te bepalen datum, dan zal Healing Garden dit bekend maken. De bezoeker kan dan onder dezelfde voorwaarden gebruik maken van dit aanbod op basis van een reeds eerder afgesloten overeenkomst.

4.5.2 - Nadere uitleg

Een nadere uitleg van de voorwaarden die van toepassing zijn op het annuleren of verplaatsen van een evenement, worden verduidelijkt in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

4.6 - Officiële kanalen

Alleen toegangsbewijzen die aangeschaft zijn via de officiële kanalen: de website van Healing Garden/ via het ticketsysteem van Ik ben aanwezig zijn geldig. De bewijslast voor deze geldigheid rust op de bezoeker. Toegangsbewijzen kunnen door de organisatie ongeldig worden verklaard of de toegang tot het evenement/ locatie ontzegd worden, mocht blijken dat het toegangsbewijs niet is verkregen via een van de officiële kanalen.

4.6.1 - Doorverkopen

Het doorverkopen van toegangsbewijzen, al dan niet tegen dezelfde of een aangepaste prijs, zorgt ervoor dat de toegangsbewijzen niet meer geldig zijn.

4.6.2 - Aanbieden van toegangsbewijzen via andere websites

Het aanbieden van toegangsbewijzen via websites welke niet gerelateerd of verbonden zijn aan Healing Garden zorgt ervoor dat de toegangsbewijzen niet meer geldig zijn.

4.6.3 - Fraude

Indien er het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude of misbruik, wordt aangifte gedaan bij de politie.

4.7 - Risico van verlies

Vanaf het moment dat een toegangsbewijs ter beschikking is gesteld aan de bezoeker, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging, misbruik of verlies. De bezoeker heeft geen recht op restitutie of een ander soort vergoeding wanneer er sprake is van diefstal, beschadiging, misbruik of verlies.

4.7.1 - Teruggave of ruilen toegangsbewijs

Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van het toegangsbewijs, dan kan het toegangsbewijs niet teruggegeven worden of geruild worden.

4.8 - Verwijderen auteursrechten

Het is niet toegestaan voor bezoekers om vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van Healing Garden, haar licentiegevers en de locatie eigenaar te (doen) verwijderen en/of wijzigen dan wel op andere wijze de intellectuele eigendomsrechten van Healing Garden aan te tasten.

4.9 - Honden

Tenzij anders is aangegeven, is het toegestaan voor bezoekers om honden mee te nemen. Dit wordt per evenement aangegeven.

4.9.1 - Maximumaantal honden per (potentiële) bezoeker

Healing Garden behoudt zich het recht voor een maximum in te stellen voor wat betreft het aantal honden (uitsluitend honden) dat per (potentiële) bezoeker kan worden toegelaten per toegangsbewijs. De (potentiële) bezoeker is in dit geval verplicht zich hieraan te houden.

4.9.2 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Voor iedere bezoeker met een hond (of meerdere honden) geldt altijd een opruimplicht en waar nodig op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kan een aanlijnplicht gelden.

4.9.3 - Verantwoording honden

De bezoeker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de honden die meegenomen worden naar het evenement. Iedere aansprakelijkheid richting Healing Garden wordt afgewezen. De eigenaar/ bezoeker die de hond of de honden meeneemt is verantwoordelijk voor eventuele schade of lichamelijk letsel aan een van de andere bezoekers of aan een andere hond. Healing Garden adviseert daarom een WA-verzekering af te sluiten, met de juiste dekking.

4.9.4 - Aanvullende informatie honden

Aanvullende bepalingen voor het meenemen van honden is beschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

4.10 - Reclame voor commerciële activiteiten

Het is voor de bezoeker van het evenement niet toegestaan om op welke manier dan ook reclame te maken voor eigen commerciële activiteiten of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het evenement en/of enig onderdeel daarvan.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1 - Eigen risico

Het bijwonen van het evenement, alsmede reizen van en naar alsook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten of bijwonen op de locatie geschiedt te allen tijde op eigen risico.

5.2 - Achterlaten locatie / accomodatie

De bezoeker is verplicht de locatie en/of de accommodatie netjes en schoon achter te laten. Indien dit niet het geval is zal de locatie eigenaar schoonmaakkosten in rekening brengen, een en ander onverminderd het recht van Healing Garden op schadevergoeding.

5.3 - Schade als gevolg van annulering, wijziging of verplaatsing

Healing Garden is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke Algemene voorwaarden Healing Garden hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Healing Garden en/of de locatie eigenaar en/of door of vanwege Healing Garden en/of de locatie eigenaar ingeschakelde derden (waaronder tevens personeelsleden), tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Healing Garden.

5.4 – Aansprakelijkheid wijzigingen (onderdelen van) het programma

Healing Garden is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan (onderdelen van) het programma van het evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van (onderdelen van) het programma van het evenement.

5.5 - Verlies eigendommen

Healing Garden is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.

5.6 - Aansprakelijkheid schade

Mocht Healing Garden op welke grond dan ook jegens de bezoeker aansprakelijk zijn voor geleden schade, dan is deze te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Healing Garden zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Healing Garden is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker Healing Garden onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien Healing Garden ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

Artikel 6 - Annuleren of verplaatsing evenement

6.1 - Wijzigen (onderdelen van) het evement

Healing Garden is gerechtigd (onderdelen van) het evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het evenement in het geheel, zal Healing Garden op schriftelijk verzoek van de bezoeker de boekingskosten te restitueren aan de Bezoeker, indien deze de oorspronkelijk koper is van het toegangsbewijs, maar niet de administratie- en servicekosten. Administratie- en servicekosten bedragen €15,- per persoon bij annulering van het evenement.

6.2 - Annuleren (onderdelen) van het evenement

Healing Garden is gerechtigd (onderdelen van) een evenement te annuleren of verplaatsen, zonder opgaaf van redenen. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Healing Garden haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de bezoeker daarover wordt geïnformeerd. Healing Garden kan echter niet garanderen dat de bezoeker deze informatie voor aanvang van het evenement ontvangt. Healing Garden is in dit geval niet aansprakelijk voor enige schade ter zake.

6.3 – Informatie wijzigingen/ verschuivingen

Wanneer een evenement door of vanwege Healing Garden wordt verschoven naar een andere datum of locatie, dan wordt de bezoeker hierover geïnformeerd. Ditzelfde geldt voor de eventuele geldigheid van de aangeschafte toegangsbewijzen en/of, indien van toepassing, de eventuele mogelijkheid van restitutie van het aankoopbedrag.

Artikel 7 - Kamperen tijdens de evenementen

7.1 - Soort camping

De campingfaciliteiten aangeboden door Healing Garden, betreffen een soort camping in de categorie natuurcamping. Dit houdt echter niet in dat de camping aangesloten is bij Stichting Natuurkampeerterreinen.

7.2 - Voorzieningen

Tenzij anders is vermeld op de pagina van het betreffende evenement zijn de volgende voorzieningen aanwezig op de camping:

7.2.1 - Elektra

Tenzij anders is vermeld op de pagina van het betreffende evenement, beschikken de kampeerfaciliteiten niet over elektra. Er zijn dus geen faciliteiten beschikbaar voor elektrische apparaten.

7.2.2 - Gas

Tenzij anders is vermeld op de pagina van het betreffende evenement, is het niet toegestaan om gasbranders, gasflessen, (gas) barbecues en andere apparaten of systemen te gebruiken waarvoor de basis benodigdheden aardgas zijn.

7.2.3 – Water

Tenzij anders is vermeld op de pagina van het betreffende evenement, beschikken de kampeerplaatsen niet over eigen watertappunten of waterafvoerpunten. Er zijn wel centrale plaatsen beschikbaar voor het tappen van water.

7.3 - Openingstijden camping

De openingstijden van de camping zijn:

Vrijdag, 16:00 uur tot en met zondag 22:00 uur.

7.3.1 - Ophouden op de camping na sluiting

Het is niet mogelijk voor bezoekers om na de sluiting van de camping zich op te houden op de locatie die is toegewezen als festivalcamping.

7.4 - Brandveiligheid

Iedere bezoeker van de camping gaat ermee akkoord dat er maatregelen genomen worden ter bevordering van de brandveiligheid. Van bezoekers mag Healing Garden een goed ‘nabuurschap’ verwachten. Dit houdt in dat de volgende zaken niet toegestaan zijn als het om brandveiligheid gaat:

7.4.1 – Minimale afstand

Op last van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en op advies van de brandweer is het niet toegestaan om kampeermiddelen zodanig te plaatsen dat er minder dan drie meter zogeheten ‘vrije’ ruimte tussen de kampeermiddelen ontstaat. Dit geldt ook voor kampeermiddelen van gezinsleden. Er wordt door de organisatie op toegezien of er sprake is van een waarborging van deze drie meter minimale afstand. Indien noodzakelijk zal worden gevraagd om het kampeermiddel te verplaatsen.

7.5 - Eten en drinken op de camping

7.5.1 - Meenemen eigen eten en drinken

Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar de camping. Er zijn voldoende faciliteiten beschikbaar voor eten en drinken.

7.5.2 - Uitzonderingen

Er gelden uitzonderingen voor artikel 7.5.1 wanneer het gaat om snacks en tussendoortjes voor (kleine) kinderen. Mits er een balans is tussen het meegenomen eten en de eventuele aankopen. Wanneer het gaat om voedsel voor zeer jonge kinderen, zoals fruithapjes en speciaal voor jonge kinderen geprepareerd voedsel, wordt een uitzondering toegestaan.

7.5.3 – Alcohol

Het is niet toegestaan om vooraf meegenomen alcoholische producten te nuttigen op het festivalterrein en de aangrenzende camping. Er zijn op het festivalterrein voldoende middelen aanwezig voor het aanschaffen van alcoholische versnaperingen. Mocht blijken dat er sprake is van vooraf meegenomen alcohol, dan worden deze producten in beslag genomen en verdeeld onder de vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de op- en afbouw van het festival.

7.6 - Persoonlijke hygiëne

Op het kampeerterrein zijn voldoende douches en toiletten aanwezig. Waar mogelijk leent het water in de buurt zich voor het zwemmen. Het is niet toegestaan om behoeften te doen in of rond het kampeerterrein (wildplassen).

7.7 - Drugs

Drugs, met uitzondering van (voorgeschreven) medicatie, is niet toegestaan op het kampeerterrein. Dit geldt ook voor het festivalterrein.

7.8 - Afval en recycling

Iedere bezoeker van het kampeerterrein is verantwoordelijk voor het afvoeren van afval. Eventuele overlast en de kosten die daaruit voortvloeien worden doorberekend.

Het is niet toegestaan om sigaretten te doven in de bodem. Speciaal hiervoor worden faciliteiten beschikbaar gesteld.

Omdat veel materiaal herbruikbaar is, wordt het afval gescheiden ingezameld. Bezoekers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. Eventuele kosten voor het scheiden door de medewerkers van Healing Garden of een gespecialiseerd bedrijf worden (indien van toepassing) doorberekend.

7.9 - Toegestane kampeermiddelen

De volgende kampeermiddelen zijn toegestaan op het kampeerterrein:

7.9.1 - Tenten

Voor dit kampeermiddel wordt een toeslag gerekend van € 15,- per tent, ongeacht het aantal personen dat in de tent verblijft. Deze toeslag wordt toegevoegd door een apart ticket aan te schaffen.

7.9.2 - Caravans

Voor dit kampeermiddel wordt een toeslag gerekend van € 35,- per caravan, ongeacht het aantal personen dat in de caravan verblijft. Deze toeslag wordt toegevoegd door een apart ticket aan te schaffen. De caravans kunnen op een speciaal toegewezen deel van het kampeerterrein geplaatst worden.

7.9.3 - Campers

Voor dit kampeermiddel wordt een toeslag gerekend van € 35,- per camper, ongeacht het aantal personen dat in de camper verblijft. Deze toeslag wordt toegevoegd door een apart ticket aan te schaffen. De caravans kunnen op een speciaal toegewezen deel van het kampeerterrein geplaatst worden.

7.9.4 - Auto's

Anders dan voor het plaatsen van een caravan is het niet toegestaan om een auto het kampeerterrein op te rijden. Auto’s kunnen op een daarvoor aangewezen parkeerterrein geparkeerd worden. Is de caravan geplaatst, dan wordt de auto naar het parkeerterrein verplaatst.

Voor het vervoer van zware materialen vanaf de parkeerplaats naar het kampeerterrein worden gratis bolderkarren beschikbaar gesteld.

7.9.4.1 - Beschadigingen als gevolg van het verplaatsen van auto’s

Is er sprake van beschadigingen aan het terrein als het gevolg van het verplaatsen van auto’s en campers voor het plaatsen van een caravan en/of camper op het daarvoor aangewezen deel van het kampeerterrein, dan komen de kosten voor het herstel van het terrein voor rekening van de eigenaar van de auto of camper.

7.10 - Annuleren

Omdat er sprake is van een verblijf op een camping dat gekoppeld is aan een ticket voor een evenement, is het niet mogelijk om het verblijf te annuleren.

7.11 - Herroepingsrecht

Omdat er sprake ia van een verblijf op een camping dat gekoppeld is aan een dienst waarvoor het herroepingsrecht niet van toepassing is, kan geen beroep gedaan worden op de wettelijke termijn voor het herroepen van een online aankoop (toegang tot een evenement).

Artikel 8 - Minimumleeftijd

8.1 - Minimumleeftijd evenementen

Er geldt geen beperking voor de minimumleeftijd van bezoekers aan een evenement georganiseerd door Healing Garden. Wel kan het voorkomen dat er door de organisator van het overkoepelende evenement voorwaarden gesteld worden.

Dat er geen minimumleeftijd geldt houdt niet in dat minderjarige bezoekers alleen het evenemententerrein of het kampeerterrein mogen betreden. Er is altijd een meerderjarig persoon aanwezig die hen begeleid.

8.2 - Minimumleeftijd kampeerterrein

Er geldt geen beperking voor minimumleeftijd voor bezoekers van het kampeerterrein. Wel kan het voorkomen dat er door de organisator van het overkoepelende evenement voorwaarden gesteld worden.

Dat er geen minimumleeftijd geldt houdt niet in dat minderjarigen op eigen gelegenheid kunnen kamperen. Er is altijd een meerderjarig persoon bij, die hen begeleid.

8.3 – Minimumleeftijd alcoholische dranken

Healing Garden volgt de regels opgesteld door de Rijksoverheid voor het gebruik en de verkoop van alcoholische consumpties aan minderjarigen. Dit is niet toegestaan. De informatie welke beschreven is op de pagina van de Rijksoverheid op dit punt is leidend: Vanaf welke leeftijd mag ik alcohol kopen of bij me hebben in het openbaar? | Rijksoverheid.nl Het aankopen van alcoholische consumpties door meerderjarigen met als doel deze te verstrekken of door te verkopen aan minderjarigen is niet toegestaan en zal leiden tot het verwijderen van het evenement of het kampeerterrein.

Artikel 9 - Evenementen en huisdieren

De informatie in dit artikel is een aanvulling op artikel 4.9.

9.1 - Toepasbaarheid

Tenzij anders is aangegeven, is een evenement toegankelijk voor eigenaars van honden. Andere huisdieren zijn niet toegestaan.

9.2 - Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor het toestaan van honden op een evenement van Healing Garden is dat de eigenaars te allen tijde verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun hond. De bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk de toepasselijkheid en inhoud van dit artikel en dient zich overeenkomstig met dit artikel als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen, alsmede ervoor te zorgen dat diens hond(en) zich ook zodanig gedragen. Indien blijkt dat de bezoeker en/of diens hond(en) zich naar oordeel van de organisatie niet op een dergelijke wijze gedraagt/ gedragen, kan dit tot een ontzegging van de toegang tot het evenement en/of het kampeerterrein leiden. Deze verwijdering houdt in dat ze onmiddellijk ingaat en er geen vergoeding plaats zal vinden voor de prijs van het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

9.3 - Inentingen en andere voorzorgsmaatregelen

Van een bezoeker met een hond of meerdere honden wordt verwacht dat de hond of honden ingeënt zijn. Het dier of de dieren dienen vlooienvrij te zijn en er worden adequate maatregelen genomen om dit te voorkomen of vermijden.

9.4 - Socialisatie

Alle honden op het evenemententerrein en/of het kampeerterrein moeten gesocialiseerd zijn en de bezoeker dient te voorkomen dat andere bezoekers, honden en/of medewerkers van de locatie hinder of overlast ondervinden.

9.5 - Behoeften

De bezoeker/ eigenaar is verantwoordelijk voor het opruimen van behoeften (ontlasting).

9.6 - Aanlijnen

Behalve op de daartoe aangewezen delen worden honden op de locatie aangelijnd.

9.7 - Niet vrij toegankelijk

De bezoeker dient er rekening mee te houden dat niet iedere deel van de locatie vrij toegankelijk is voor honden. Indien dit niet mogelijk is of is toegestaan, zal dit aangegeven worden bij de entree.

Artikel 10 - Audiovisuele opnamen

10.1 – Persoonlijk gebruik vs. professioneel gebruik

Het is de bezoeker niet toegestaan om het evenement professioneel vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het evenement. Indien de bezoeker het evenement heeft in niet-professionele zin heeft vastgelegd, zoals met een smartphone, dan is de bezoeker slechts toegestaan deze opnamen voor eigen privégebruik te gebruiken en mogen deze op geen enkele wijze door de bezoeker met een commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.

10.2 - Registratie door Healing Garden

Healing Garden kan gedurende een evenement geluids- of beeldopnamen maken van (onderdelen van) het evenement, met inbegrip van bezoekers.

10.3 - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De bezoeker kan op ieder moment een beroep doen op de geldende regels op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarom laat de bezoeker voorafgaand aan het betreden van het de locatie weten of er wel of geen opnamen gemaakt mogen worden.

10.4 - Gebruik audiovisuele opnamen

Healing Garden gaat ervan uit dat de bezoeker op de hoogte is van de geldende regelgeving op het gebied van persoons- en privacybescherming, welke is gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De informatie over deze verordening is te vinden via: https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation

Tenzij anders aangegeven, stemt de bezoeker in met:

Artikel 11 - Gedrag tijdens de evenementen

11.1 – Eigen promotiemateriaal

Het is de bezoeker niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Healing Garden op locatie eigen promotiemateriaal (waaronder mede inbegrepen reclame, samples en/of foldermateriaal) uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.

11.2 – Veiligheid

Healing Garden zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de bezoeker op de locatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de locatie is de bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van Healing Garden, de locatie eigenaar, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag, zowel bij toegang tot het evenement en de locatie als ook gedurende het verblijf op het evenement en locatie en/of accommodatie, op straffe van ontzegging van de toegang tot het evenement zonder recht op restitutie van de toegangsprijs of compensatie anderszins:

11.3 – Nooduitgangen en plaatsen waar andere brandwerende of veiligheidsmaterialen

Het is de bezoeker niet toegestaan om zich (onnodig) voor nooduitgangen en plaatsen waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, inclusief veiligheidsmaterialen, te begeven en/of diens hand(en) daar te (laten) begeven.

11.4 – Hinderen hulpdiensten

Het is de bezoeker niet toegestaan om hulpdiensten op welke manier dan ook te hinderen of gedrag te vertonen dat mogelijkerwijs zou kunnen leiden tot het al dan niet opzettelijk hinderen van hulpdiensten. Ook het al dan niet opzettelijk hinderen van het uitvoeren van werkzaamheden door medewerkers van Healing Garden en/of (personeel en/of medewerkers van) de locatie eigenaar, opdrachtnemers is niet toegestaan. Indien de bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt (direct of indirect) aan (de inventaris van) de locatie of nabije omgeving is de bezoeker gehouden de schade te vergoeden.

11.5 – Opvolgen instructies

De bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of andere aanwijzingen van medewerkers van Healing Garden en/of de locatie eigenaar, beveiligingspersoneel, de politie of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen.

Artikel 12 - Overmacht

12.1 – Aansprakelijkheid bij overmacht

Healing Garden is op geen enkele wijze aansprakelijk en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor schade van de bezoeker welke ontstaan is als gevolg van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.

12.2 – Overmacht

Onder overmacht wordt mede verstaan:

Dit is inclusief alle overige van de wil van Healing Garden onafhankelijke omstandigheden.

12.3 – Is er sprake van overmacht

Is er sprake van overmacht, dan heeft Healing Garden het recht om (onderdelen) van het evenement te verschuiven naar een andere datum of het evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma te wijzigen.

Artikel 13 – Privacy- en persoonsgegevens

13.1 – Privacyverklaring en cookieverklaring website

Samen met de privacyverklaring en cookieverklaring op de website van Healing Garden, vormen de algemene voorwaarden een geheel.

13.2 – Ingang overeenkomst en privacy- en persoonsgegevens

Door het sluiten van een overeenkomst met Healing Garden kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege Healing Garden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst of een hieruit voortvloeiende overeenkomst met de Locatie-eigenaar en/of indien hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker is verkregen.

13.3 – Omgang met persoonsgegevens

Healing Garden gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetgeving.

13.4 – Overdragen beeldmateriaal beveiligingscamera’s

Tijdens het evenement kan er door Healing Garden gebruik gemaakt worden van beveiligingscamera’s. In het geval van een calamiteit kunnen deze gegevens overgedragen worden aan derden, waaronder mede inbegrepen politie en justitie.

Artikel 14 - Geschillen

14.1 - Nederlands recht

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 - Rechtbank

Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en Healing Garden ontstaan naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Aldus opgemaakt op 22 juni 2021, te Leiden.

Wijzigingsgeschiedenis

De hemel is hier

Heb je vragen?

Neem contact op!

Algemeen contactformulier