Introductie

Voor aanvullende informatie op het gebied van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)(/ General Data Protection Regulation (GDPR), welke van kracht is sinds mei 2018, is het verstandig om de Nederlandse website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te raadplegen. Deze is te vinden via de volgende URL: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Voor aanvullende informatie op het gebied van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)(/ General Data Protection Regulation (GDPR), welke van kracht is sinds mei 2018, is het verstandig om de Nederlandse website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te raadplegen. Deze is te vinden via de volgende URL: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Akkoord

Healing Garden gaat ervan uit dat de bezoeker of klant akkoord gaat met deze privacyvoorwaarden wanneer er een akkoord gegeven wordt voor het plaatsen van niet-essentiële cookies (zie hiervoor de cookieverklaring van de website). Zolang er geen akkoord gegeven wordt voor het plaatsen van overige cookies (te weten analytische cookies en/of tracking cookies), worden er geen cookies geplaatst op de computer, mobiele telefoon of tablet. Uitzondering hierop vormen de essentiële cookies. Dit zijn platte tekstbestanden voor het uitvoeren onderdelen die een goed functioneren en de veiligheid van de website waarborgen.

Het voorzetten van het bezoek aan de website zorgt ervoor dat de gebruikersvoorwaarden geaccepteerd worden. Deze gebruikersvoorwaarden wordt in dit geval de privacyverklaring genoemd. Dit is de enige versie, zolang de website wordt bezocht en zolang er geen nieuwe versie is uitgebracht of is gepubliceerd.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

Artikel 4.1 - Operationeel beheer

Het operationeel beheer (alsmede de website hosting) is ondergebracht bij De Goede Huisvader Webhosting.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Healing Garden. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De website van Healing Garden verzamelt deze gegevens niet voor het verkopen van diensten of producten. De afhandeling hiervan verloopt via:

Artikel 7 - Rechten met betrekking tot gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@healinggarden.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@healinggarden.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het bezoek aan onze website geplaatst wordt op het apparaat waarmee de website wordt bekeken. Een cookie bevat gegevens zodat bij elk bezoek aan onze website een herkenning plaats kan vinden. Het is dan mogelijk om de website speciaal op het gebruik in te stellen – waar nodig en mogelijk – en het eventuele verzenden van formulieren en gelijkwaardige functies te vergemakkelijken. 

Er worden op de website verschillende soorten cookies gebruikt. Dit zijn functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies. 

Functionele cookies kunnen niet geweigerd worden en bestaan uit sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor oplossingen voor het aanbieden van een veilige website. 

Geanonimiseerde analytische cookies zijn geen verplichte cookies. Deze cookies geven inzicht in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

Artikel 11.1 - Overzicht gebruikte cookies

Een volledig overzicht van gebruikte cookies is te vinden via https://healinggarden.nl/belangrijke-informatie/cookieverklaring.

Artikel 11.2 - Diensten van derden

Omdat er op deze website ook diensten van derden gebruikt worden, kunnen ook hiervoor cookies geplaatst worden. Deze diensten bestaan onder andere uit analytische gereedschappen en opties voor het snel vinden van social media profielen. Ook deze informatie is te vinden in de cookieverklaring. 

Artikel 11.3 - Nadere informatie over verwijderen cookies

De website maakt gebruik van opties voor het aanvaarden of weigeren van alle niet-essentiële cookies. Mocht blijken dat aanvullende handelingen voor het verwijderen van alle cookies noodzakelijk zijn, dan valt hierover meer te lezen via deze website.

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Healing Garden, info@healinggarden.nl.
De hemel is hier

Vragen over deze verklaring?

Neem contact op!