Disclaimer

Stichting Healing Garden draagt de grootste zorg om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen binnen een gecontroleerde omgeving.
Desalniettemin is deelname aan dit weekend op eigen risico. Stichting Healing Garden neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor letsel opgelopen tijdens de yogalessen en/of andere activiteiten tijden het festival. Het bijwonen van het Healing Garden Festival (alsmede reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op de locatie) geschiedt geheel op eigen risico van de bezoeker.
Stichting Healing Garden is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën, (dreiging van) terreur en alle overige van de wil van Stichting Healing Garden’s onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Stichting Healing Garden het recht (onderdelen van) het evenement te verschuiven naar een andere datum of het evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen.
Uitsluitend in geval van annulering van het evenement in het geheel, zal Stichting Healing Garden op schriftelijk verzoek van de bezoeker de boekingskosten restitueren aan de bezoeker, indien deze de oorspronkelijk koper is van het toegangsbewijs, maar niet de administratie-, reserverings- en servicekosten. Administratie bedragen €15,- per persoon bij annulering van het evenement.
Stichting Healing Garden is gerechtigd om gedurende een evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het evenement te (doen) maken, met inbegrip van bezoekers.
De bezoeker die een evenement bezoekt:
a. stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;
b. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
c. stelt noch Stichting Healing Garden noch partijen die met toestemming van Stichting Healing Garden gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
d. doet jegens Stichting Healing Garden uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
e. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Stichting Healing Garden; de bezoeker zal op eerste verzoek van Stichting Healing Garden, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Stichting Healing Garden is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.